Videos

Interviews

Interview Guillaume Erard, Iwama, 2019 (1/2)

Interview You Me Aiki, 2019

Demonstrations

Combat games Riyadh 2023 (2)

Combat games Riyadh 2023 (1)

Aîkido, vidéo Kombini, 2023

Démo World Games, Birmingham USA, 2022

Demonstration Iwama, 2019

Demonstration NAMT 2019

Dojo des Guilands, Montreuil, 2019 (2/2)

Dojo des Guilands, Montreuil, 2019 (1/2)

Saint-Petersburg, 2013

Beijin, 2010

Aide mémoire FFAAA Ile-de-France, 2015